1.10 Integriteit

De VKG en haar leden vinden vertrouwen een beginsel om trots op te zijn. Concreet wordt de inhoud van het integriteitsprincipe weergegeven door:

“De leden zullen zich zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord gedragen.”

Directie en medewerkers van de leden zullen zich onthouden van:

- gedragingen die in strijd zijn met het Europees en Nederlandse mededingingsrecht;
- gedragingen op grond waarvan een aannemer ingevolge artikel 24, sub c t/m sub g van de Richtlijn 93/37/EEG [1]      
  (en de corresponderende bepalingen in de overige Europese aanbestedingsrichtlijnen) kan worden uitgesloten van deelname     aan een aanbesteding;

- andere strafbare gedragingen in het verkeer met opdrachtgevers en concurrenten.